Vårt globala nätverk består av ledande företag och forskare inom äldrevård och geriatrik. Genom att  utnyttja den samlade kompetensen och få den utvärderad i hemlik miljö, kan vi förkorta tiden från idé till lansering.

En gemensam plattform

För att utvecklingen av nya hjälpmedel inom vården skall bli framgångsrik, krävs en plattform där utvecklare och användare kan mötas. Forskare och innovatörer behöver löpande kontakter med såväl varandra som med dem som ger och tar emot vård.  Ängen Research and Innovation erbjuder unika möjligheter att driva utveckling och få prototyper testade av verkliga brukare i hemlik miljö.

Aktuella projekt


Ängen driver flera spjutspetsprojekt som stöds av både EU och svensk nationell finansiering. Några av projekten befinner sig i en grundläggande idéfas, medan andra är nära lansering på marknaden.

Smart Blocks

Bakgrund

Bakgrunden till Smart blocks är den demografiska utmaningen kring allt fler äldre som behöver omsorg, den pågående digitala utvecklingen och behovet av att stimulera nya lösningar och innovationer. Parallellt finns behovet av hållbara och attraktiva bostadsmodeller för äldre kvinnor och män. Det är centralt, både ur ett individ-men även samhällsperspektiv, att få fortsätta leva självständigt så länge som möjligt. Ett sätt att möta denna utmaning är att utveckla lösningar som bibehåller och helst av allt stärker den äldres möjlighet till ett självständigt och tryggt liv Sedan ett antal år tillbaka finns regionala intiativ som till viss del möter dessa utmaningar: testbädden för äldre och funktionsnedsatta samt Ängens forsknings-och innovationslägenhet samt där testning och utveckling av lösningar och välfärdsteknologi äger rum. Denna utveckling drivs i en unik samverkan med forskning, företag, bostadsbolag, offentliga parter och regionens science park.

Det som behövs ytterligare är att nu gå från en smart boendemiljö till ett helt smart kvarter, ett så kallat smart block. Begreppet smart block, är en del i en stad eller stad med bostadsområde för äldre med en blandad bebyggelse. I ett smart block finns olika boendformer där bland annat ordinärt boende, vård- och omsorgsboende samt vårdcentral finns med. Beslut om att driva projektet Smart blocks togs i Alfred Nobel Science parks styrelse 2018-02-16. 

Mål och syfte

Det övergripande målet är att skapa ett smart block där digitala och tekniska lösningar och innovationer leder till ökad livskvalitet för många äldre kvinnor och män och som gynnar såväl fastigheten som de boende i dess boendemiljö. Projektet har även som mål att öka livskvalitén hos äldre kvinnor och män genom att ta fram nya tekniska innovationer som förbättrar tillgängligheten inom ett kvarter, samt genom en s.k. smart block skapa förutsättningar för framtida vård och för att skapa attraktivt och hållbart boende som betjänar ett stort antal äldre kvinnor och män.

Mätbara mål är att fyra tekniska lösningar /innovationer vara testade och klara för implementering i ett Smart Blocks såväl ute som inne. Dessa skall bidra till ett aktivt, tryggt och självständigt liv. De tekniska lösningarna och innovationerna är anpassade efter olika behov, kön, miljö och andra aspekter.

Medverkande parter

Alfred Nobel Science park
Länsgården
Örebro universitet
Örebro kommun

Tidsperiod och finansiering

Projektet pågår från 2018-08-01 fram till 2020-07-31

Projektet finansieras genom tillväxtmedel, så kallade 1:1-medel, från Region Örebro län där Länsgården (och till viss del Alfred Nobel Science park) bidrar med medfinansiering.

Örebroregionens innovationsstrategi

Projektet är kopplat både i den regionala utvecklingsstrategin likväl som Örebroregionens innovationsstrategi, där koppling till området autonoma, digitaliserade och intelligenta produktionssystem där välfärdsteknologi och IKT som lyfts fram på flera ställen: ”… Kunskap om höga grader av autonomi baserat på inbyggda sensorer och artificiell intelligens frigör hög potential för utveckling i Örebroregionen. Särskilt gäller det utvecklingsmöjligheter som bygger på den befintliga kunskapen inom den välfärdsteknologiska inriktningen hälsorobotik och sensorsystem som är mycket väl positionerad i Örebroregionen.”

Utveckling framgent

Den långsiktiga planen är att det som tagits fram i projektet kan implementeras i större skala efter projektets slut. Det finns redan idag ett helt område/kvarter där Länsgåren tillsammans med offentliga parter inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorgen har behov av att detta genomföras. Som tidigare nämnts arbetar projektet även med att söka medel och samarbeten för fortsatt satsning på och utveckling av konceptet Smart blocks.

Smart Blocks är en plattform där andra projekt kan ansluta och dra nytta av den ”öppna” digitala tvilling som projektet kommer att implementera. Pågående arbeten och initiativ inom Samhällsbyggnad och Vård-och omsorg (ex testbädden för äldre och funktionsnedsatta) kan både gynnas av samt bidra till utveckling av Smart blocks-projektet. Vi ser en styrka i att ha tillgång till den tvärvetenskapliga forskningen där både de tekniska och de sociotekniska perspektivet lyfts fram till nytta för invånarna inom ett smart kvarter.

För mer information:

Ingela Ernestam, Profilområdesansvarig Hälsa, vård och omsorg vid Alfred Nobel Science Park

070-8990603, ingela@alfrednobelsp.se

E-care@home

E-care@home aims to develop sensor networks for domestic use which collect information on behaviors and health status. Such a sensor network could be useful for, e.g., elderly and others with special needs.

di_image

RobotEra

Syftet med RobotEra-projektet är att utveckla, genomföra och utvärdera användandet av robotik i verkliga förhållanden. I projektet vill ta reda på såväl den tekniska effektiviteten som de sociala och juridiska aspekterna för användaren. Vi låter människor i verkliga miljöer interagera med komplexa system av avancerade robotiktjänster för att utreda om dessa kan öka livskvaliteten och effektiviteten inom äldrevården.

Reground

Reground – Relational symbol grounding through affordance learning The problem of symbol grounding attempts to associate symbols from language with a corresponding referent in the environment.Traditionally, research has focused on identifying single objects and their properties. Similarly, affordances learning in robotics tend to focus on single objects. These approaches often do not consider the full context of the environment, which contains multiple different objects and their properties as well as relationships among the objects. Furthermore, the state of the environment (e.g., which relationships are true, etc.) affords (i.e., permits executing) certain actions. This project hypothesizes that the grounding process must consider the full context of the environment in order to perform symbol grounding and to better adapt to a new language and a new environment.

This project aims to develop a novel approach to grounding that lifts it to the relational level, where an agent reasons about the relationships between multiple symbols in the language and between multiple referents in the environment and it is able to learn affordances that capture the relationship between objects and their properties, actions, and the environment. Learning such relationships will require combining information from different modalities such as language and perception. We will evaluate our approach with a robot that operates in a kitchen-like environment. The robot will be trained by being presented with a series of demonstrations involving inputs from multiple modalities (language and perception). Then, it will be evaluated by being placed in an unseen environment where it will be forced to adapt to its new setting and interpret, possibly unimodal input (i.e., only language or only perception), in order to correctly carry out the requested tasks.

Testbädd Äldre och funktionsnedsatta

Testbädd Äldre och funktionsnedsatta arbetar för smarta tekniska lösningar som möjliggör för äldre och funktionsnedsatta att bo kvar längre i hemmiljö med bibehållen självständighet och integritet. I testbädden öppnar vi upp för och möjliggör testningar av innovationer och smarta lösningar/produkter som ska kunna underlätta för äldre och funktionsnedsatta. Lösningar och idéer ska ha sitt ursprung i slutanvändarnas behov och/eller problem som man stöter på i sin vardag.

Testbädd Äldre och funktionsnedsatta är ett samarbete mellan Örebro kommun, Region Örebro län och Alfred Nobel Science Park.

För mer info och kontakt, läs här! 

Äldre par med mobil

GiraffPlus

GiraffPlus är ett komplext system som kan övervaka aktiviteter med hjälp av ett nätverk av sensorer, såväl på kroppen som i och runt hemmet. Sensorerna kan mäta exempelvis blodtryck eller upptäcka om någon faller.